ראש השנה 2012

ג “ תשע ‘ ה השנה ראש ערב בפלורידה ישראל קהילת , יקרים חברים בפרוסהשנההחדשהאנישולחאליכם,בשםהקונסוליה הכללית, ברכת שנה טובה ומתוקה. שנהנוספתחלפה.שנהשבההתמודדנומולאתגריםותהפוכות בהיבטהמדיני,הפוליטי,החברתי,הכלכליוהבטחוניכאחד. מצבהשלישראלבכלאחדמתחומיםאלוממשיךלהוותאתגר עבור הממשלה ועבור כולנו. יחדעםזאת,הודותלעםהמיוחדשלנו,הודותלכלאחדואחת מכםהמהוויםחלקבלתינפרדמישראלשלכולנו,חוסנהשלמדינתישראלאיתןמאיפעם.חוסנה וכוחה של המדינה נובעים מכוחם ומתמיכתם של אזרחיה באשר הם. הקונסוליהבמיאמיתמשיךלשרתאתכםכתמיד.אנונמשיךונעשהאתכלהנדרשעלמנתלהבטיח שירותטוביותר,יעיליותרומהיריותר.הקונסוליהתמשיךגםהשנהלקדםאתהפעילותהמדינית, הכלכליתוהתרבותיתשלישראל,עםפעילויותמגוונותואירועיםנהדרים,בשיתוףפעולהעם ”הביתהישראלי“הממוקםבקונסוליה.”הביתהישראלי“דואגלטיפוחהקשרביןהקהילההישראלית הגדולההמתגוררתבאזורלביןהחוויההישראליתוהמתרחשבישראל.כמוכן,מספק”הבית הישראלי“ שירותי יעוץ והכוונה לישראלים אשר קיבלו את ההחלטה לחזור לישראל. ראשהשנההואזמןמצוייןלאחלולהביעמשאלותאמיתיותולהצהירבקולרםאתאשראנומאחלים לשנההחדשה.לכולכם–חברינובקהילההישראליתבפלורידה–נאחלשהשנההחדשההבאהעלינו לטובהתהאשנתשגשוג,שנתשלוםובטחון,שנהשלבריאות,הצלחה,אושרושמחה.שנהשל הגשמת משאלות ליבנו לטובה. כןשתהאהשנההבאהשנהשלהבנותבינינולביןעצמנו,בינינולביןחברינוושכנינו, ובינינו לבין העולם כולו. בברכת שנה טובה ומתוקה, חיים שחם - קונסול כללי של ישראל מיאמי תשרי ידיעות חגי 2 הכללית הקונסוליה במיאמי ישראל של CONSULATE GENERAL OF ISRAEL MIAMI, FLORIDA מערכת מיאמי ידיעות ימין ומשה בברכת הישראלית הקהילה את מברכים טובה חתימה וגמר טובה שנה אחרונות ידיעות בעיתון לפרסם ברצונכם אם המדינה של העיתון התקשרו ל " ובחו בארץ Tel: (305) 692-7788 Fax: (305) 692-7766 Cell: (305) 491-3854 myemin@msn.com פלורידה מוסף חגיגי: לראש השנה, יום כיפור, סוכות - תשע"ג והצלחה בריאות שנת עברית דובר טובה שנה טובה חתימה וגמר ד " בס חיים שחם קונסול כללי של ישראל

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0OTE=